ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

space satellite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *space satellite*, -space satellite-

space satellite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
space satellite (n.) ดาวเทียม See also: ดาวเทียมสื่อสาร Syn. orbital rocket

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า space satellite
Back to top