ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

source of power

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *source of power*, -source of power-

source of power ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหล่งพลังงาน[n. exp.] (laeng phala) EN: source of energy ; source of power ; power resource FR: source d'énergie [f] ; ressource énergétique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า source of power
Back to top