ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sour pork

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sour pork*, -sour pork-

sour pork ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมูเปรี้ยวหวาน[n. exp.] (mū prīowān) EN: sweet and sour pork FR:
แหนม[n.] (naēm) EN: fermented pork ; sour pork ; pickled pork sausage ; fermented sausage FR: porc fermenté [m]
แหนมหมู[n.] (naēm mū) EN: fermented pork ; sour pork FR:
ผัดเปรี้ยวหวานหมู[n. exp.] (phat prīowā) EN: stir fried sweet and sour pork FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sour pork
Back to top