ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

something cherished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *something cherished*, -something cherished-

something cherished ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
something cherished (n.) ของรัก See also: ของรักของหวง, สิ่งอันเป็นที่รัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า something cherished
Back to top