ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

some measures

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *some measures*, -some measures-

some measures ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางประการ[n. exp.] (bāng prakān) EN: some aspects ; some measures FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า some measures
Back to top