ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solid carbon dioxide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solid carbon dioxide*, -solid carbon dioxide-

solid carbon dioxide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำแข็งแห้ง[n. exp.] (nāmkhaeng h) EN: dry ice ; plain ice cubes ; solid carbon dioxide FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solid carbon dioxide
Back to top