ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solid body

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solid body*, -solid body-

solid body ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solid body (n.) ของแข็ง Syn. mass, fixed shape

solid body ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立体[りったい, rittai] (n,adj-no) (1) solid body; three-dimensional object; (2) (abbr) (See 立体駐車場) multi-storey car park; (P)

solid body ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festkörpergehalt {m}solid body content

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solid body
Back to top