ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

social organization

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *social organization*, -social organization-

social organization ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจัดระเบียบทางสังคม (n.) social organization

social organization ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจัดระเบียบทางสังคม[n. exp.] (kān jat rab) EN: social organization FR: organisation sociale [f]
โครงสร้างสังคม ; โครงสร้างทางสังคม[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: social structure ; social organization FR: structure sociale [f] ; organisation [f]
องค์กรของสังคม[n. exp.] (ongkøn khøn) EN: social organization FR: organisation sociale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า social organization
Back to top