ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

social gathering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *social gathering*, -social gathering-

social gathering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
social gathering (n.) การชุมนุมกัน

social gathering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
催し[もよおし, moyooshi] (n) event; festivities; function; social gathering; auspices; opening; holding (a meeting); (P)
懇談会[こんだんかい, kondankai] (n) (1) social gathering; informal get-together; (2) colloquium; panel discussion

social gathering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สโมสรสันนิบาต[n. exp.] (samōsønsann) EN: social function ; social gathering ; party ; reception FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า social gathering
Back to top