ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soccer field

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soccer field*, -soccer field-

soccer field ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
足球场[zú qiú chǎng, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, 足球场 / 足球場] football field; soccer field

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soccer field
Back to top