ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slack off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slack off*, -slack off-

slack off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slack off (phrv.) คลายออก Syn. slack away

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slack off
Back to top