ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skirting board

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skirting board*, -skirting board-

skirting board ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skirting board (n.) แผ่นกระดานที่ปิดขอบด้านล่างของผนัง

skirting board ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
踢脚线[tī jiǎo xiàn, ㄊㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 踢脚线 / 踢腳線] skirting board

skirting board ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幅木;巾木[はばき, habaki] (n) baseboard; skirting board

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skirting board
Back to top