ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skin between the toes

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skin between the toes*, -skin between the toes-

skin between the toes ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ง่ามเท้า[n. exp.] (ngām thāo) EN: skin bridging the toes ; skin between the toes FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skin between the toes
Back to top