ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sit with legs folded back to one side

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sit with legs folded back to one side*, -sit with legs folded back to one side-