ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

simple and direct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *simple and direct*, -simple and direct-

simple and direct ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交钱,一手交货 / 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า simple and direct
Back to top