ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

signal caller

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *signal caller*, -signal caller-

signal caller ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
signal caller (n.) ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล) Syn. field general

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า signal caller
Back to top