ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shy off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shy off*, -shy off-

shy off ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจิ่น (v.) shy off See also: be estranged, wander from the other Syn. เจื่อน

shy off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจื่อน[v.] (jeūoen) EN: be embarrassed ; shy off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shy off
Back to top