ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shrink (with fear)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shrink (with fear)*, -shrink (with fear)-