ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

show a preference

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *show a preference*, -show a preference-

show a preference ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า show a preference
Back to top