ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

show a clean pair of heels

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *show a clean pair of heels*, -show a clean pair of heels-

show a clean pair of heels ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า show a clean pair of heels
Back to top