ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

should not

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *should not*, -should not-

should not ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They should not have to see the things we doพวกเขาไม่ควรจะต้องเห็นสิ่งที่พวกเราทำ
Violence and fighting should not be watched by childrenเด็กๆ ไม่ควรชมความรุนแรงและการต่อสู้

should not ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不合[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不合] not conform to; be unsuited to; be out of keeping with; should not; ought out
不可[bù kě, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ, 不可] cannot; should not; must not
不能[bù néng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ, 不能] cannot; must not; should not
不该[bù gāi, ㄅㄨˋ ㄍㄞ, 不该 / 不該] should not; to owe nothing

should not ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべからず[, subekarazu] (exp) (combination of する and 可からず) (See 可からず) must not do; should not do; do not do
すまじき[, sumajiki] (adj-f) should not be done; must not be done
ならない(P);ならぬ;ならん;なりません[, naranai (P); naranu ; naran ; narimasen] (exp) (1) (usu. ...てならない or ...でならない) cannot help (doing, etc.); cannot resist; cannot bear not to; (2) (usu. ...てはならない or ...ではならない) must not ...; should not ...; (3) (usu. ...なくてはならない, ...なければならない, or ...ねばならない) must ...; have to ...; ought to ....; (P)
商いは牛のよだれ;商いは牛の涎[あきないはうしのよだれ, akinaihaushinoyodare] (exp) (obsc) one should not rush to make a profit; business is best run when sales flow like a cow's drool
夫婦喧嘩は犬も食わない[ふうふげんかはいぬもくわない, fuufugenkahainumokuwanai] (exp) (id) One should not interfere in lover's quarrels
確信犯[かくしんはん, kakushinhan] (n) (1) crime of conscience; (2) premeditated crime (viewed as mistaken usage); act carried out while knowing that it should not be
まじ;マジ[, maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not

should not ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่น่าจะมีปัญหา[xp] (mai nā ja m) EN: it should not be a problem FR: il ne devrait pas y avoir de problème
ไม่น่าเลย[xp] (mai nā loēi) EN: Oh no! ; How awful! ; you should not have done it FR: Zut !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า should not
Back to top