ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shortage of food

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shortage of food*, -shortage of food-

shortage of food ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวยากหมากแพง[n.] (khāoyākmākp) EN: dearth ; famine ; lack ; insufficient ; scarcity ; shortage of food ; hard times FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shortage of food
Back to top