ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

short while ago

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *short while ago*, -short while ago-

short while ago ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมื่อกี้นี้[adv.] (meūakī nī) EN: just now ; a moment ago ; just a moment ago ; a short while ago FR: à l'instant

short while ago ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vor {prp; +Dativ} | vor kurzem | vor langer Zeit | vor einem Jahrago | a short while ago | a long time ago | a year ago

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า short while ago
Back to top