ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

short moment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *short moment*, -short moment-

short moment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แป๊บเดียว[adv.] (paep dīo) EN: momentarily ; a minute ; a little moment ; a short moment ; just a minute ; in a jiffy FR: un instant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า short moment
Back to top