ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sheet glass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sheet glass*, -sheet glass-

sheet glass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจก[n.] (krajok) EN: glass ; sheet glass ; glass panel FR: verre [m] ; vitre [f] ; carreau [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sheet glass
Back to top