ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sharp blow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sharp blow*, -sharp blow-

sharp blow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharp blow (n.) การตีอย่างแรง See also: การฟาดอย่างแรง Syn. sharp slap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sharp blow
Back to top