ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

set oneself up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *set oneself up*, -set oneself up-

set oneself up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สร้างฐานะ[v.] (sāngthāna) EN: establish oneself ; set oneself up FR:
ตีตัว [v.] (tī tūa) EN: set oneself up ; pose ; keep aloof FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า set oneself up
Back to top