ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sense of shame

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sense of shame*, -sense of shame-

sense of shame ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不要脸[bù yào liǎn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, 不要脸 / 不要臉] have no sense of shame; shameless

sense of shame ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิริโอตตัปปะ[n.] (hiriōttappa) EN: conscience ; sense of shame ; sense of right and wrong FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sense of shame
Back to top