ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

send to prison

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *send to prison*, -send to prison-

send to prison ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
send to prison (vt.) ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย) Syn. incarcerate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า send to prison
Back to top