ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seizing the opportunity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seizing the opportunity*, -seizing the opportunity-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seizing the opportunity
Back to top