ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seize assets

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seize assets*, -seize assets-

seize assets ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; attach property ; seize ; garnish FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property ; seize assets FR: saisir les avoirs ; saisir les biens
ยึดทรัพย์[v.] (yeutsap) EN: seize property ; seize assets ; confiscate FR: confisquer les biens ; saisir les biens
ยึดทรัพย์สิน[v. exp.] (yeut sapsin) EN: seize assets FR: saisir les biens

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seize assets
Back to top