ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

see clearly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *see clearly*, -see clearly-

see clearly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洞见[dòng jiàn, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 洞见 / 洞見] insight; to see clearly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า see clearly
Back to top