ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

second wife

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *second wife*, -second wife-

second wife ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二奶[èr nǎi, ㄦˋ ㄋㄞˇ, 二奶] mistress; second wife; lover

second wife ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมียน้อย[n.] (mīanøi) EN: minor wife ; mistress ; concubine ; second wife FR: maîtresse [f] ; concubine [f]
ภรรยาน้อย[n. exp.] (phanrayā nø) EN: minor wife ; concubine ; lesser wife ; second wife FR: maîtresse [f]
ภรรยานอกสมรส[n. exp.] (phanrayā nø) EN: illegal wife ; concubine ; second wife ; minor wife FR: maîtresse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า second wife
Back to top