ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scoop rice into one��s mouth by using chopsticks

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scoop rice into one��s mouth by using chopsticks*, -scoop rice into one��s mouth by using chopsticks-