ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

school teacher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *school teacher*, -school teacher-

school teacher ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒙师[méng shī, ㄇㄥˊ ㄕ, 蒙师 / 蒙師] primary school teacher

school teacher ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
訓導[くんどう, kundou] (n,vs) old word for licensed elementary school teacher; instruction; guiding

school teacher ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครู[n.] (khrū) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f] ; prof [m, f] (fam.)
ครูบาอาจารย์[n. exp.] (khrū bā ājā) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher ; teaching profession FR:
ครูผู้สอน[n. exp.] (khrū phūsøn) EN: teacher ; instructor ; master ; school master ; school teacher FR: enseignant [m]
ครูประถมศึกษา[n. exp.] (khrū pratho) EN: primary school teacher ; elementary school teacher FR: instituteur [m] ; institutrice [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า school teacher
Back to top