ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scale beam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scale beam*, -scale beam-

scale beam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scale beam (n.) ตราชั่ง See also: เครื่องชั่ง Syn. balance, stapel scale, steelyard

scale beam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คันชั่ง[n.] (khanchang) EN: scale beam ; steelyard FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scale beam
Back to top