ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

say hello

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *say hello*, -say hello-

say hello ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องทัก (v.) say hello See also: hail, say hi, greet, accost

say hello ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
问好[wèn hǎo, ㄨㄣˋ ㄏㄠˇ, 问好 / 問好] to say hello to; to send one's regards to

say hello ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝากสวัสดี...ด้วย[xp] (fāk sawatdī) EN: please say hello to ... FR: remettre le bonjour à ...
ทัก[v.] (thak) EN: greet ; address ; speak to ; say hello FR: s'adresser à ; apostropher
ทักทาย[v.] (thakthāi) EN: greet ; say hello ; address FR: adresser la parole à ; saluer
ทักทายปราศรัย[v. exp.] (thakthāi pr) EN: greet ; address ; exchange greeting ; say hello ; speak to FR:

say hello ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sagen; besagen | sagend | gesagt | er/sie sagt | ich/er/sie sagte | er/sie hat/hatte gesagt | ich/er/sie sagte | (jdm.) guten Tag sagen | wie er zu sagen pflegteto say {said; said} | saying | said | he/she says (saith [obs.]) | I/he/she said | he/she has/had said | I/he/she would say | to say hello (to someone) | as he was wont to say

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า say hello
Back to top