ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

save till

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *save till*, -save till-

save till ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
save till (phrv.) เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา)
save till (phrv.) เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา) Syn. keep till

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า save till
Back to top