ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

save the nation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *save the nation*, -save the nation-

save the nation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗日救亡团体[kàng Rì jiù wáng tuán tǐ, ㄎㄤˋ ㄖˋ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄤˊ ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ, 抗日救亡团体 / 抗日救亡團體] Save the Nation anti-Japanese organization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า save the nation
Back to top