ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

save for a special purpose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *save for a special purpose*, -save for a special purpose-

save for a special purpose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำรอง[v.] (samrøng) EN: keep back ; store up ; back up ; reserve ; set aside ; save for a special purpose FR: réserver ; garder ; retenir ; tenir en réserve ; sauvegarder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า save for a special purpose
Back to top