ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sall through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sall through*, -sall through-

sall through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sall through (phrv.) สอบผ่านอย่างง่ายดาย See also: ผ่านอย่างสบาย Syn. romp through, sweep through, walk through

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sall through
Back to top