ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sacred ground

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sacred ground*, -sacred ground-

sacred ground ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
霊域[れいいき, reiiki] (n) sacred ground; sacred precincts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sacred ground
Back to top