ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run slow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run slow*, -run slow-

run slow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run slow (vi.) เดินไปอย่างช้าๆ (นาฬิกา)

run slow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิ่งเหยาะ ๆ[v.] (wing yǿ-yǿ) EN: trot ; run slowly ; jog FR: trotter ; trottiner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run slow
Back to top