ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ruling class

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ruling class*, -ruling class-

ruling class ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruling class (n.) กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น See also: กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น Syn. upper class

ruling class ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
领导层[lǐng dǎo céng, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄘㄥˊ, 领导层 / 領導層] ruling class; leaders (of society); oligarchy

ruling class ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนชั้นปกครอง[n. exp.] (chonchan po) EN: governing class; ruling class FR: classe régnante [f]
เจ้าขุนมูลนาย ; เจ้าขุนมุลนาย[n.] (jaokhunmūnn) EN: rulers ; ruling class ; biggies [vulg.] FR: notables [mpl] ; richard [m] (péj., fam)

ruling class ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herrschend; beherrschend; vorherrschend {adj} | die herrschende Klasseruling | the ruling class

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ruling class
Back to top