ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roll and rotate with the hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roll and rotate with the hand*, -roll and rotate with the hand-

roll and rotate with the hand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlē) EN: caress ; fondle ; stroke ; stroke and squeeze ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion) FR: masser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roll and rotate with the hand
Back to top