ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rocket engine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rocket engine*, -rocket engine-

rocket engine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องยนต์แบบจรวด[n. exp.] (khreūangyon) EN: rocket engine FR: moteur de fusée [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rocket engine
Back to top