ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rich widow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rich widow*, -rich widow-

rich widow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi song) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager FR: riche veuve [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rich widow
Back to top