ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rice field

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rice field*, -rice field-

rice field ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาปี (n.) in-season rice field Ops. นาปรัง

rice field ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刈り田;刈田[かりた, karita] (n) harvested rice field
口分田[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government
名主[みょうしゅ, myoushu] (n) (arch) (See 名田・みょうでん) nominal holder of an allocated rice field (ritsuryo system)
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P)
沼田[ぬまた(P);ぬまだ, numata (P); numada] (n) marshy rice field or paddy; (P)
田地[でんち;でんじ, denchi ; denji] (n) farmland; rice field or paddy
田守[たもり, tamori] (n) protecting a rice field; watching over a field; person who watches over a rice field
上田[じょうでん, jouden] (n) high rice field; very fertile rice field; (P)
[つくだ(P);てん, tsukuda (P); ten] (n) cultivated rice field; (P)
畦;畔[あぜ;くろ(畔), aze ; kuro ( aze )] (n) (1) (uk) ridge between rice fields; (2) (abbr) causeway
畦畔[けいはん, keihan] (n) (1) (See 畦) ridge between rice fields; (2) causeway
畦道;畔道;あぜ道[あぜみち, azemichi] (n) footpath between rice fields
[なわて, nawate] (n) footpath between rice fields
稲田[いなだ, inada] (n) paddy field; rice field; (P)
青田売り;青田うり[あおたうり, aotauri] (n) pre-harvest estimate of a rice field's yield and selling price

rice field ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่โค[n.] (khūkhō) EN: rice field tax FR:
นา[n.] (nā) EN: field ; paddy field ; rice field ; rice farm FR: rizière [f] ; champ [m] ; ferme rizicole [f]
นาดำ[n.] (nādam) EN: transplanted rice field ; rice paddy FR:
นาปี[n.] (nāpī) EN: in-season rice field FR:
นาปรัง[n.] (nāprang) EN: off-season rice field ; double-crop field FR:
นาหว่าน[n.] (nāwān) EN: broadcast rice field ; paddy-sown field FR: champ où on sème du riz
ทุ่งนา[n. exp.] (thung nā) EN: paddy ; paddy field ; rice field FR: rizière [f] ; champ [m] ; culture [f]
ไขน้ำเข้านา[v. exp.] (khainām kha) EN: water the rice fields FR:
คันนา[n.] (khannā) EN: ridge ; earthen dyke between rice fields ; dike FR: diguette [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rice field
Back to top