ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revolve around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revolve around*, -revolve around-

revolve around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมุนรอบ[v. exp.] (mun røp) EN: orbit ; revolve around ; move around FR: tourner autour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revolve around
Back to top