ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reverential fear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reverential fear*, -reverential fear-

reverential fear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reverential fear (n.) ความน่าเกรงขาม See also: ความกลัวเกรง Syn. reverence, dread

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reverential fear
Back to top